Згода користувача

 

Ця Згода визначає умови використання Користувачами матеріалів і сервісів сайту «Громадський проект» gb.city.cv.ua , а також умови подання проектів Авторами, за яких їхні проекти можуть брати участь в голосуванні і бути в подальшому реалізовані за рахунок бюджету Бучанської міської територіальної громади.

 

Положення  про запровадження бюджетування за участі громадськості (Громадський бюджет) Бучанської міської територіальної громади

1. Загальні положення 

1.1. Це Положення визначає основні вимоги до організації і запровадження бюджетування за участі громадськості у Бучанській міській територіальній громаді (далі – Громадський бюджет).

1.2. Запровадження Громадського бюджету має сприяти налагодженню системного діалогу органів місцевого самоврядування Бучанської міської територіальної громади з жителями, які проживають у межах територіальної громади, створенню умов для реалізації територіальною громадою права брати участь у процесі розроблення та ухвалення рішень щодо питань місцевого значення, покращенню інфраструктури Бучанської міської територіальної громади та добробуту її жителів. 

1.3. Терміни, що використовуються у цьому Положенні, вживаються в такому значенні:

автор проекту – особа, яка подає проект для участі у конкурсі;

громадський (партиципаторний) бюджет– процес взаємодії Бучанської міської ради та її виконавчих органів з громадськістю, направлений на залучення жителів Бучанської міської територіальної громади до участі у бюджетному процесі шляхом прийняття рішень щодо розподілу визначеної Бучанською міською радою частини міського бюджету через подання відповідних ініціативних проектів розвитку, спрямованих на  вирішення пріоритетних проблем територіальної громади та її жителів, та проведення відкритого громадського голосування за такі проекти;

комісія з питань Громадського бюджету (далі – Комісія) – постійно діючий колегіальний орган, який створюється для організації, підготовки та виконання основних заходів та завдань щодо впровадження та реалізації Громадського бюджету у Бучанській міській територіальній громаді; 

конкурс громадських проектів (далі – конкурс) – процедура визначення жителями Бучанської міської територіальної громади у порядку, встановленому цим Положенням, проектів-переможців серед загальної кількості представлених для голосування громадських проектів шляхом відкритого голосування;

громадський проект (далі – проект) – документ, який визначає необхідність, доцільність та корисність здійснення у межах Громадського бюджету заходів, спрямованих на розвиток інфраструктури Бучанської міської територіальної громади;

проекти-переможці – проекти, які за результатами конкурсу набрали найбільшу кількість голосів шляхом їх прямого підрахунку;

пункти супроводу Громадського бюджету – приміщення в будівлях комунальної власності Бучанської міської територіальної громади, у яких відповідальні особи виконавчих органів Бучанської міської ради виконують функції прийому громадян з питань Громадського бюджету (інформаційна підтримка, прийняття проектів, організація голосування тощо);

електронна система «Громадський проект» (далі – електронна система) – інформаційна (веб-сайт) система автоматизованого керування процесами у рамках Громадського бюджету, що забезпечує автоматизацію процесів подання та представлення для голосування проектів, електронного голосування за проекти, зв'язку з авторами проектів, оприлюднення інформації щодо відібраних проектів та стану їх реалізації і підсумкових звітів про реалізацію проектів.

1.4. Видатки для реалізації Громадського бюджету у Бучанській міській територіальній громаді здійснюються  за рахунок доходів бюджету територіальної громади без урахування міжбюджетних трансфертів.

1.5. Загальний обсяг Громадського бюджету Бучанської міської територіальної громади щорічно визначається міською радою на відповідний плановий бюджетний період. 

1.6. Граничний розмір фінансування одного проекту на відповідний рік встановлюється рішенням міської ради.

1.7. Подання проектів та голосування за них можуть здійснювати дієздатні громадяни України (іноземці та особи без громадянства, які мають дозвіл на постійне проживання на території України), яким на момент подання проектів або голосування виповнилось 16 років (за наявності паспорта), які зареєстровані або проживають на території Бучанської міської територіальної громади, що підтверджується офіційними документами – довідкою про місце роботи, навчання, служби чи іншими документами, що підтверджують факт проживання на території громади та внутрішньо переміщені особи, що відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» мають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

1.8. Кількість підписів, що мають бути зібрані для подання проекту автором: 15 - для малих проектів, 30 - для великих проектів.

2. Етапи Громадського бюджету

2.1. Щорічна процедура та порядок реалізації Громадського бюджету передбачає наступні етапи: 

1) затвердження параметрів Громадського бюджету;

2) інформаційно-роз’яснювальна робота;

3) подання проектів;

4) промоція проектів;

5) розгляд Комісією поданих проектів та виставлення їх на голосування;

6) голосування за проекти;

7) визначення проектів-переможців;

8) планування та реалізація проектів;

9) звітування та оцінка результатів реалізації проектів. 

2.2. Параметри Громадського бюджету щорічно затверджуються Бучанською міською радою і включають:

- загальний обсяг видатків, що планується спрямувати на реалізацію проектів;

- максимальну (граничну) вартість одного проекту;

- строки проведення етапів реалізації Громадського бюджету;

- інші параметри (за необхідності).3. Комісія з питань Громадського бюджету

3.1. Для організації, підготовки та виконання основних заходів та завдань щодо реалізації Громадського бюджету у Бучанській міській територіальній громаді виконавчий комітет Бучанської міської ради своїм рішенням створює Комісію з питань Громадського бюджету (далі – Комісія).

3.2. До складу Комісії входять представники структурних підрозділів Бучанської міської ради, старости старостинських округів та за згодою представники громадськості, наукові працівники, суб’єкти підприємницької діяльності, незалежні експерти, які бажають представляти інтереси різних соціальних груп жінок і чоловіків громади, у кількості не менш ніж 1/3 від загальної чисельності. 

3.3. Основними завданнями Комісії є:

- здійснення діяльності щодо загальної організації та супроводження Громадського бюджету на усіх його етапах у межах території Бучанської міської територіальної громади, включаючи здійснення інформаційної, організаційної та методологічної підтримки авторів проектів;

- проведення оцінки і прийняття проектів для голосування з урахуванням їх доступності для різних соціальних груп жінок та чоловіків; 

- здійснення інших завдань, що випливають з мети створення Комісії.

Права та обов’язки Комісії:

     - надавати висновки та рекомендації до кожного проекту, поданого для реалізації в рамках Громадського бюджету;

- приймати рішення щодо включення проектних пропозицій в перелік для голосування;

- проводити підрахунок результатів голосування за подані проекти;

- отримувати інформацію про хід реалізації проектів, які фінансуються за рахунок Громадського бюджету;

- визначати уповноваженого представника для доповідей та співдоповідей з питань Громадського бюджету на засіданні виконавчого комітету, засіданнях постійних депутатських комісій і пленарних засіданнях ради;

- попередньо розглядати проекти звітів про виконання проектів у рамках Громадського бюджету;

- заслуховувати керівників структурних підрозділів Бучанської міської ради, посадових осіб комунальних підприємств, установ та організацій з питань реалізації проектів Громадського бюджету.

3.4. Голова і секретар Комісії обирається на першому засіданні Комісії з числа її членів.

3.5. Формою роботи Комісії є її засідання, що відбуваються за наявності потреби. Засідання проводяться гласно, відкрито за участі ЗМІ.

3.6. Рішення Комісії приймаються на її засіданнях шляхом прямого голосування за наявності на ньому понад 50% загального складу членів Комісії та ухвалюються більшістю голосів від загальної кількості присутніх. Рішення Комісії підписуються її головою та секретарем. За однакової кількості голосів «за» і «проти» вирішальний голос належить голові Комісії.

3.7. Члени Комісії зобов’язані не допускати конфлікту інтересів під час розгляду конкурсних пропозицій. Якщо конфлікт інтересів в діяльності члена Комісії виявлено під час або після ухвалення Комісією рішення, голос такого члена при підрахунку голосів не враховується. У випадку відсутності кворуму для голосування за відсутності члена Комісії, у якого виник конфлікт інтересів, голосування не проводиться. Одночасно відповідальний структурний підрозділ виносить на найближче засідання виконкому Бучанської міської ради проект рішення про внесення змін до персонального складу Комісії. Обов’язки по забезпеченню виконання норм Закону України «Про запобігання корупції» покладаються на голову Комісії.

3.8. Один із членів комісії призначається відповідальною особою по роботі з електронною системою «Громадський проект».

4. Пункти супроводу Громадського бюджету

4.1. Інформація щодо визначених пунктів супроводу Громадського бюджету, місць їх розташування та графіку роботи оприлюднюється на офіційному сайті  Бучанської міської ради.

4.2. Пункти супроводу Громадського бюджету виконують такі завдання:

- інформаційний та методичний супровід учасників процесу;

- видача бланків проектів;

- прийняття проектів у паперовому вигляді;

- ознайомлення мешканців із списком проектів, які прийняті для голосування;

- забезпечення процесу голосування у друкованому вигляді;

5. Інформаційна кампанія 

5.1. Інформаційна кампанія проводиться на усіх етапах Громадського бюджету відповідальними структурними підрозділами Бучанської міської ради.

5.2. Інформаційна кампанія передбачає:  

- ознайомлення мешканців з основними процедурами та принципами Громадського бюджету, а також заохочення мешканців до підготовки та подання проектів; 

- інформування про етапи Громадського бюджету, основні події у рамках Громадського бюджету та їх терміни;

- інформування щодо визначених пунктів супроводу Громадського бюджету, місць їх розташування та графіку роботи;

- представлення проектів, прийнятих для голосування, проектів-переможців та заохочення мешканців до участі у голосуванні;  

- поширення інформації стосовно ходу та результатів реалізації проектів, а інформаційні матеріали, призначені для популяризації бюджету участі, мають бути гендерно-чутливими (візуалізувати рівну участь різних соціальних груп жінок та чоловіків на різних етапах бюджету участі);

- співпраця з неурядовими організаціями з питань популяризації Громадського бюджету та участі у інформаційній кампанії;

- автор проекту має право самостійно за власний рахунок організовувати інформаційні заходи серед мешканців Бучанської міської територіальної громади з роз’ясненням переваг власного проекту з метою отримання якомога більшої підтримки мешканців територіальної громади;

- інші інформаційні заходи (за потреби).

6. Електронна система «Громадський проект» 

6.1. Електронна система «Громадський проект» (далі – електронна система) створюється для забезпечення автоматизації усіх етапів Громадського бюджету і розміщується на офіційному веб-сайті  Бучанської міської ради у рубриці «ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ».

6.2. Відповідальним за функціонування електронної системи, включаючи розміщення посібників для її користувачів, управління поданими проектами, внесення голосів, поданих у вигляді паперових бланків, налаштування параметрів Громадського бюджету на відповідний рік та управління іншим контентом системи, є назначений Комісією у встановленому порядку.

6.3. Електронна система є загальнодоступною та автоматично створює особисті кабінети користувачів при реєстрації на платформі. 

6.4. Для створення кабінету та подачі проектів автор проекту здійснює реєстрацію в електронній системі за допомогою електронного цифрового підпису (ЕЦП) або BankID.

6.5. Електронна система дозволяє повідомляти авторів проектів про будь-які зміни, пов’язані з розглядом та реалізацією поданих ними проектів, по електронній пошті.

6.6. Електронна система дозволяє автоматично визначати переможців конкурсу на підставі автоматичного підрахунку голосів.

6.7. Електронна система дозволяє звітувати про розгляд і реалізацію проектів відповідним структурним підрозділам.

7. Порядок підготовки проектів

7.1. Проект розробляється автором за формою згідно з додатком 1 до цього Положення. 

7.2. Назва проекту повинна бути викладена лаконічно, в межах одного речення. Назва проекту не повинна суперечити його основній меті. 

7.3. План заходів з виконання проекту повинен відображати  етапи виконання проекту, зокрема закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг (у залежності від потреб проекту). Максимальний строк реалізації проекту 12 місяців.

7.4. Розрахунки, креслення, що розкривають сутність, цілі проекту та можливість його практичної реалізації, додаються автором до проекту, про що зазначається у формі проекту (назва додатку та кількість сторінок). 

7.5. При підготовці проекту автор забезпечує його відповідність таким вимогам:

- загальна доступність (зокрема, інклюзивність) для усіх мешканців громади до результатів проекту;

- проект відповідає нормам законодавства;

- усі обов'язкові поля форми, наведеної у додатку 1 до цього Положення, заповнені;

- проект належить до одного з типів проектів, затверджених додатком 6 цього Положення; 

- проект відповідає одній з глобальних цілей сталого розвитку;

- реалізація проекту належить до компетенції  Бучанської міської ради;

- реалізація проекту планується на землях, які належать на праві комунальної власності Бучанській міській територіальній громаді, зокрема, на території будівель (приміщень) загального користування та об’єктів соціально-культурної сфери комунальної форми власності та відповідають затвердженій містобудівній документації;

- термін реалізації проекту не перевищує встановлену максимальну тривалість реалізації;

- реалізація проекту не порушує прав інших осіб;

- реалізація проекту не порушує прав інтелектуальної власності;

- бюджет проекту, розрахований автором, включає усі витрати, пов’язані з: розробкою проектної документації; закупівлею сировини, матеріалів, комплектуючих; оплатою стороннім підрядникам послуг логістики (доставка, зберігання); оплатою праці виконавців; інформуванням жителів про реалізацію проекту (у разі необхідності), утриманням об’єктів, в т. ч. нерухомого майна, створених в результаті реалізції Проекту (зокрема, оплатою комунальних послуг та ін.);

- фінансування проекту, реалізація якого передбачена  на території або об’єктах, що перебувають на балансі ОСББ, здійснюється на умовах співфінансування за рахунок коштів Громадського бюджету та коштів членів ОСББ (які повинні внести свою частку в розмірі не менше 30 % загальної вартості проекту).

8. Порядок подання проектів

8.1. Проект подається автором у електронному вигляді (у електронній системі) або у паперовому вигляді у пунктах супроводу Громадського бюджету. Одна особа може подати не більше, ніж два проекти (один малий та один великий).

8.2. Проект подається разом з підписами підтримки проекту у кількості 15 осіб для малих проектів та 30 осіб для великих проектів за формою, наведеною у додатку 1 цього Положення.

8.3. Подання проекту у паперовому вигляді здійснюється за умови пред’явлення автором оригіналу паспорту громадянина України, посвідки на постійне проживання в Україні та/або за наявності офіційного документа, що підтверджує місце реєстрації або проживання на території Бучанської міської територіальної громади. При поданні проекту у електронному вигляді, автор дотримується всіх вимог електронної системи.

8.4. Автор проекту у будь-який момент може зняти свій проект з розгляду, але не пізніше, ніж за 7 робочих днів до початку голосування. 

8.5. Бучанська міська рада та її виконавчі органи організовують публічне обговорення поданих проектів та надають можливість автору або уповноваженій ним особі представити проект у ході публічного обговорення. Метою такого обговорення є детальний аналіз проекту. Внесення можливих поправок до проектів за результатами обговорення можливе не пізніше ніж за 10 робочих днів до початку голосування. 

9. Оцінка і відбір проектів

9.1. Відділ економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради протягом 7 робочих днів здійснює попередню оцінку з метою перевірки поданого проекту на предмет: 

відповідності найменування та ідеї проекту, його змісту, нормам чинного законодавства та суспільної моралі;

повноти заповнення усіх обов’язкових полів проекту за формою та у обсязі, що відповідають нормам цього Положення; 

відповідності підписів на підтримку проекту установленим вимогам. 

У разі, якщо форма проекту є неповною або заповненою з помилками, Відділ економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради електронною поштою повідомляє про це автора проекту. Автор проекту протягом 3 робочих днів з дня отримання відповідного повідомлення надає необхідну інформацію або вносить необхідні корективи у проект, але не пізніше ніж за 7 робочих днів до голосування. У іншому випадку проект  відхиляється. 

9.2. За результатами попередньої оцінки усіх поданих проектів Відділ економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради протягом 7 робочих днів із дня оцінки проекту приймає рішення про недопущення до оцінки Комісією проектів:

які містять ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики до насильства, повалення влади, насильницької зміни конституційного ладу країни тощо;

автори яких протягом установленого терміну не надали необхідну інформацію, передбачену даним Положенням, або не внесли необхідні корективи у проекти.

Зазначені проекти вважаються такими, що не пройшли попередню оцінку і у електронній системі є недоступними для публічного перегляду.

9.3. По мірі отримання проектів Відділ економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради визначає галузеву ознаку кожного проекту, що пройшов попередню оцінку, та визначає структурний підрозділ, відповідальний за реалізацію проекту і вносить цю інформацію у електронну систему разом з результатами попередньої оцінки усіх проектів. 

9.4. Проекти, що пройшли попередню оцінку, надсилаються в електронному вигляді Комісії, яка здійснює їх оцінку, та відповідальному за їх реалізацію структурному підрозділу.

9.5. Структурний підрозділ, відповідальний за реалізацію проекту, протягом 5 робочих днів з дня отримання проекту, що пройшов попередню оцінку, здійснює оцінку Проекту на предмет його відповідності законодавству та достатності бюджету Проекту для його реалізації, подає Комісії звіт про аналіз відповідності проекту законодавству та можливості його реалізації за формою згідно з додатком 2 цього Положення. 

9.6. Комісія протягом 7 робочих днів з дня отримання звітів про аналіз відповідності проектів законодавству та можливості їх реалізації від відповідальних структурних підрозділів приймає висновок щодо прийняття проекту до голосування за формою, згідно з додатком 3 цього Положення. 

9.7. У разі, якщо проект та додані документи не містять інформації, необхідної для його аналізу та оцінки, проект може бути відхилений у ході оцінки відповідальним структурним підрозділом та/або Комісією і відправлений автору на доопрацювання. Доопрацювання і повторне подання проекту може бути здійснене не пізніше ніж за 10 робочих днів до початку голосування за проекти.

9.8. При виявленні двох і більше схожих проектів Комісія має право рекомендувати авторам їх об’єднати. Об’єднання проектів здійснюється шляхом створення нового проекту.

9.9. У разі, якщо протягом 5 робочих днів з дня відправлення авторам проектів пропозиції про об’єднання проектів, автори проектів не дійдуть згоди і не опрацюють спільної позиції щодо проекту або не знімуть одну з пропозицій, проекти розглядаються у своєму початковому варіанті.

9.10. Внесення будь-яких змін до проектів, зокрема, щодо зміни локалізації об’єктів чи об’єднання з іншими проектами, можливі лише за згодою авторів відповідних проектів.

9.11. Комісія приймає рішення про відмову у прийнятті проекту для голосування з наступних причин:

- не забезпечує загальну доступність, інтереси різних соціальних груп жінок і чоловіків  до результатів  проекту;

- автор проекту надав неправдиві відомості про себе;

- проект суперечить законодавству України;

- у рамках проекту передбачається виключно розробка проектно-кошторисної документації;

- проект має незавершений характер (виконання одного із заходів в майбутньому вимагатиме прийняття подальших заходів та / або потребуватиме додаткового виділення коштів з бюджету Бучанської міської територіальної громади);

- проект суперечить діючим програмам розвитку міста;

- реалізація проекту планується на землях або об’єктах приватної форми власності (крім ОСББ);

- у рамках проекту передбачено витрати на утримання та обслуговування у сумі, що перевищує вартість реалізації проекту.

Проекти, щодо яких Комісією здійснено обґрунтований висновок щодо недопуску до голосування, вважаються відхиленими.

9.12. Усі проекти, що отримали позитивну оцінку Комісії, публікуються у електронній системі не пізніше ніж за 3 робочих днів до початку голосування.

9.13. Списки усіх проектів, що оцінювалися Комісією, з відповідними результатами такої оцінки, разом із звітами про аналіз відповідності проекту законодавству та можливості його реалізації, надаються міському голові для ознайомлення.

9.14. Скановані заповнені карти оцінки проектів разом із звітами про аналіз відповідності проекту законодавству та можливості його реалізації розміщуються у електронній системі та на офіційному веб-сайті Бучанської міської ради. 

10. Голосування за проекти

10.1. Голосування за проекти здійснюється шляхом заповнення бланку голосування в електронному вигляді або на паперових носіях за формою, наведеною у додатку 4 цього Положення. Рекомендованим до реалізації вважатимуться ті проекти, які набрали найбільшу кількість голосів (але не менше 100 голосів), з урахуванням п. 11.2 Положення.

10.2. Одна особа може проголосувати не більше, ніж за два проекти (за один малий та один великий). 

10.3. Голосування в електронному вигляді здійснюється у електронній системі за допомогою електронного цифрового підпису (ЕЦП) або BankID.

10.4. Голосування на паперових носіях здійснюється за умови пред’явлення оригіналу паспорту громадянина України, посвідки на постійне проживання в Україні та/або за наявності офіційного документа, що підтверджує місце реєстрації або проживання на території Бучанської міської територіальної громади. Голосування на паперових носіях відбувається в пунктах супроводу Громадського бюджету.

10.5. Бланк голосування можна отримати шляхом: 

- роздрукування його із електронної системи; 

- отримання його паперової форми у пунктах супроводу.

10.6. Голосування не може тривати менше ніж 15 календарних днів.

10.7. Голоси, подані на бланках голосування на паперових носіях протягом 5 робочих днів вносяться до електронної системи голосування.

11. Визначення переможців

11.1. Після завершення кінцевого терміну голосування електронна система автоматично здійснює підрахунок голосів, визначає проекти-переможці та формує їх списки.

11.2. Останній за рейтингом проект, що виходить за рамки встановленого обсягу Громадського бюджету на відповідний рік, не включається до списку проектів-переможців, натомість переможцем може бути визначений наступний за рейтингом проект, орієнтовна вартість реалізації якого не призведе до перевищення суми коштів, передбачених Громадським бюджетом.

11.3. За результатами голосування Відділ економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради протягом 10 робочих днів після закінчення голосування:

- забезпечує передачу проектів-переможців Громадського бюджету  відповідальним за реалізацію проекту структурним підрозділам;

- публікує список проектів-переможців та їх авторів на офіційному веб-сайті   Бучанської міської ради і формує загальний звіт за результатами конкурсу проектів.

12. Затвердження видатків для реалізації проектів-переможців 

12.1. Затвердження видатків для реалізації проектів-переможців Громадського бюджету здійснюють за напрямком використання бюджетних програм головні розпорядники коштів місцевого бюджету.

13. Реалізація проектів та звітність про стан їх реалізації

13.1. Після затвердження в установленому порядку бюджету територіальної громади, відповідні структурні підрозділи забезпечують реалізацію проектів відповідно до чинного законодавства України.

13.2. Відповідні структурні підрозділи подають звіти про стан реалізації проектів Комісії з питань Громадського бюджету за формою згідно додатку 5 до Положення протягом 7 робочих днів після завершення реалізації проекту. Реалізація проекту вважається завершеною з моменту реалізації останнього заходу, передбаченого звітом про стан реалізації заходів із виконання проекту.

13.3. Звіт включає в себе:

- загальний опис результатів проекту;

- заходи, які не вдалося реалізувати, або які були реалізовані з порушенням вимог, передбачені даним Положенням;

- опис робіт, які було проведено, їх послідовність;

- запланований та фактичний термін реалізації проекту;

- запланований та фактичний бюджет проекту;

- отриманий результат;

- фото-звіт результату.

13.4. Звіт про стан реалізації Громадського бюджету та звіти про реалізацію кожного проекту оприлюднюються у електронній системі та на офіційному веб-сайті Бучанської міської ради протягом 10 робочих днів з дня їх підготовки.

13.5. Голова Комісії звітує про реалізацію проектів на  пленарному засіданні сесії Бучанської міської ради.


Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами умовами та Положення і безумовно приймає їх.